SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3203|回复: 0

[原创] 测试联系题(一)c代码单元测试

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1. #include <stdio.h>% {  ~* x# C% n1 B/ S) @: |' [
 2. #include <stdlib.h>/ H. n) U1 q' K# F8 l9 D
 3. #include <errno.h>3 y# e: u' {- x, r: b
 4. #include <string.h>
  " x. i9 [0 c  `- j
 5. ' J! b; R& v( X1 o
 6. typedef struct _GOOD_ST_+ U$ D4 K, j3 U& R/ a5 _: Y
 7. {3 _2 e, F" t8 M7 ]
 8.         //饮料结构体. p3 u1 A& }  ^/ P8 Z
 9.         char numNo;         //货号
  : g6 O/ ^. \& r3 n1 y/ M0 |
 10.         char name[16];        //名称3 k8 ^2 ^4 V8 e2 [- j
 11.         char sumKept;        //余量
  " i$ m7 \0 }) s2 L2 p. _
 12.         char sumSold;        //销量
  % T" |1 R% K, _
 13. }Good_st;) K- H: E4 G( j5 c* P

 14. 1 c. w+ w' l/ ?) P/ w# F
 15. typedef struct _VENDOR_ST_* r/ m; P* [! d* J) @% R- w
 16. {- Z4 s7 ?! X, O+ z3 H5 K  `
 17.         //售货机结构体
  ! A9 n$ x( {9 [
 18.         char coin5j;                //5角硬币
  % H* E# j& P2 z- _: V
 19.         char coin1y;                //1元硬币
  4 b' q% a7 G0 w6 E1 o3 R
 20.         Good_st goods[8];        //饮料
  ; X  X  S  b% c. t
 21. }Verndor_st;3 {3 F) ]3 s" ~- B; _- p
 22. . W0 K/ W+ X( G' K. q5 H; y

 23. 1 h/ q/ m2 Z5 p  {( q4 Q: T

 24. , Z- k* d5 g* F. w) A' L% |
 25. //定义一个全局变了 售货机4 S* X2 @1 X% o/ I1 h
 26. Verndor_st vendor;
  ( `1 ]2 u+ B0 y8 k7 m5 t

 27. 1 J- W+ r1 r9 N9 Z8 H! k# x
 28. //读取售货机的初始配置,返回0表示初始化成功,否不成功
  2 s% @7 j4 g  y
 29. int readConfig();$ x. F7 b# ]; `& z$ J9 c
 30. //显示欢迎信息2 v3 `% g# y) e- Z! {
 31. void pWellom();
  2 ]$ N, b, k- Y, M7 D
 32. //显示货物清单
  % P4 e9 c4 r8 h' j' `
 33. void pGoods();, ^/ b) X, q& p
 34. //显示投币信息
  & ]) M6 I6 Y3 ^; c( r4 b
 35. void pCoin();* W0 _1 Q9 m, w$ J9 d
 36. //统计售货机中的货物数量,返回统计饮料输了
  ; y4 U0 L1 h$ W, R  t5 z
 37. int countGoods();. ]1 Z. T' a! `
 38. //显示取零钱* C+ M# r" ?2 k3 W
 39. void pGetChanges(int change);
  % _/ h( K# O8 U# q
 40. //显示取零钱
  6 a/ e* D0 y& s5 l' u3 s7 Y) D
 41. void pGetGood(int good);
  / _2 G% i- U3 ^( H1 K
 42. //结算,输出找零
  ) B/ k. r2 ?7 G1 o* }" _! v5 Z
 43. int checkout(int coin, int good);( j; o, L, J+ @! }
 44. //保存售货机配置
  6 k0 E& {. D3 m9 B6 @
 45. int saveConfig();
  8 i' u: L" H! _7 n
 46. 5 N7 U, i+ m; C. Y0 V) Z) a' b! }, }
 47. ; m; v6 }; N; ~! ]5 m" E, _: J) B
 48. 5 I, U2 J3 G" u. B
 49. int readConfig()
  8 B. K# W/ ^2 {7 p
 50. {0 Y* \8 ?8 X6 {" p$ K% A* g) [% F
 51.         //读取售货机的初始配置
  & y. E- M# D9 I5 ~$ ~, \, O
 52.         FILE *stream=NULL;
  & ~) R% }8 r8 l7 ]
 53.         size_t num;
  " J# H4 a- X5 X
 54.         int result=-1;- I0 S6 R7 ]) z, x2 ~
 55.         stream=fopen("vendor.cfg","rb");
  * {3 n- E1 R6 m$ D
 56.         if(NULL!=stream)( K7 O$ ^- P! `
 57.         {
  $ F( Z7 w  |8 Y0 Q& \, J; I
 58.                 num=fread((char*) &vendor, sizeof(char), sizeof(Verndor_st), stream);
  - l$ i! o2 k+ t9 |$ Y: }8 m
 59.                 if(num==sizeof(Verndor_st))8 d3 W7 G4 g' S, e9 ?1 O
 60.                 {
  $ b: N+ Q9 q( J. i' J1 [1 e* b7 x
 61.                         fclose(stream);9 L/ b  F/ {4 C  C
 62.                         result=0;  U: H4 P7 G* l
 63.                 }3 l4 M* p  G+ V3 L
 64.                 else* D* E% _  N& B
 65.                 {+ _9 d! I9 c5 f6 F  H
 66.                         printf("Error read the file vendor.cfg.%s\n", strerror(errno));% M7 s7 n2 c3 l, F& u! P' ?
 67.                         fclose(stream);4 m- I7 o2 x$ [* R) w
 68.                         result = -1;) s  c- {/ f! I- t6 S4 O, M* W
 69.                 }& K: @( a2 h4 @' ~4 T5 D
 70.         }
  % S# r3 T5 q7 j6 F/ z2 }# P" y' c
 71.         else
  " Z' L$ s$ V4 v* p
 72.         {% C4 T% u9 p% A% V' t2 P7 {
 73.                 printf("Open Config file vendor.cfg Error! %d-%s\n", errno, strerror(errno));
  & b+ M, }  H+ s, V, t
 74.                 result = -1;5 h  N0 T- [* Y# ]' T) J
 75.         }
  4 f0 K- G1 L; j$ o9 a' L
 76.         return result;
  & w% z& |: w3 m/ g. _- s
 77. }
  ; w6 k3 P" a8 w/ v  m! U
 78. ; ?  P- g5 B. x9 V5 \9 `: u! w
 79. 1 p& J0 ]$ G' Q5 g- n" A5 z" _: B  k
 80. void pWellom()
  9 s& Z4 g+ ~5 @1 }& o, ^( v
 81. {, A. h: y9 W5 `  `9 F, O+ `
 82.         //显示欢迎信息
  ( W7 t& V! }4 V* `' B* P
 83.         system("cls");
  9 i7 a1 ^' ]: X2 w0 C, G
 84.         printf("\n=================欢迎使用自动售货机=================\n");
  2 _$ h' N- C. c) i5 z- L
 85.         printf("=================本机所有的货物都是5角\n");2 X" f$ p( l4 c, N
 86. }
  6 _+ ]6 q$ e- }) l, G

 87. 3 s8 Q& Q( \' Q9 \# [

 88. + R1 {* F5 ?$ l; \
 89. void pGoods()
  + Q) ]$ p' `- l" }4 T3 C8 B$ v' X
 90. {
  / T" U4 ]% y) I, p7 p  p+ G3 i
 91.         //显示货物清单$ i1 a6 t9 v- _0 e
 92.         int i;  |4 |2 k" b# {
 93.         system("cls");
    e6 r# b. V6 E8 f
 94.         printf("\n====饮料清单=======================\n");1 d+ K, w( v6 A# I' V$ N3 s
 95.         for(i=0;i<8;i++)
    ^$ g' H& n3 z) J$ I4 l
 96.         {
  / U1 f2 I# }3 C! |5 ~) [6 g
 97.                 if(vendor.goods.numNo!=0 && vendor.goods.sumKept>0)" x" \7 m! N# r0 A! m( z# V) L
 98.                         printf("%d: %s  %d\n",vendor.goods.numNo,vendor.goods.name,vendor.goods.sumKept);9 ?; |9 Z+ |9 I. j9 w- f# `, G/ f
 99.         }
  ' V* B0 G7 I# w0 h7 |
 100.         printf("\n====请选择饮料=======================\n");7 K; l, i1 q6 ~  ^
 101. }3 x# `8 t% ^2 b

 102. . ^! H# Z+ M2 t% Z# a" i9 _
 103. void pCoin()- A8 T1 m7 w2 I
 104. {2 K  P& a3 i3 j
 105.         //显示投币信息4 ]. A6 @, S& j( [
 106.         system("cls");
  / n# T( w! v4 i% u$ D  g  U# ]
 107.         printf("\n====本机器只接收5角和1元的硬币=======================\n");
  . a9 k, {3 P6 C3 v& v5 m
 108.         printf("1: 5角\n");, S7 x" r6 f5 D6 r; x
 109.         printf("2: 1元\n");
  : t- d# Z+ O  ~( w, ]
 110.         printf("\n====请投币=======================\n");
  / H- |4 a4 m! Z4 x
 111. }
  3 J+ L5 X$ V# ?' }  J

 112. 0 n9 n- q% o+ _1 B  H/ a- L
 113. int countGoods()
  6 N6 }% Z3 f5 b/ w$ a5 `3 g
 114. {
  3 w5 a8 i. S) N; r0 h" y$ q3 [' J" E
 115.         //统计售货机中的货物数量
  : n% Y5 Q7 c* M: s' l" n
 116.         int j;: g) h. y; P& K# T4 s& j& c
 117.         int result=0;5 X1 ]/ M$ |2 t  ~7 m5 M
 118.         for(j=0;j<8;j++)- a0 h- W3 m+ W3 _$ d) B
 119.         {: @, x; c, O$ c1 L
 120.                 result+=vendor.goods[j].sumKept;
  8 l. ]6 F$ k5 `* r0 ?
 121.         }9 u8 R; q( e6 ?
 122.         return result;- U6 G9 \, `. I% U
 123. }; `/ N7 q2 a, H6 ^
 124. : |/ i/ z# J* b
 125. void pGetChanges(int change)$ ]) x( R* G! x
 126. {% g7 k9 B# F9 |' l8 T# t
 127.         //显示取零钱- T6 V; p4 d! q1 T6 E) q9 ~4 C& {- l
 128.         system("cls");' ?4 K  b( ]3 c. ^" t4 e
 129.         if(change==2)
  1 D( m; @# k, N
 130.                 printf("\n====请取退款: 1元 ===============1========\n");
  3 S( U3 y$ {, O( C( \9 P
 131.         else) Z6 x7 O' z9 l& G. U2 k  F& f& `
 132.                 printf("\n====请取零钱: 5角 ===============1========\n");4 a7 O7 o* a1 L- N+ b% X
 133. }, Y* j0 ?- Y8 _) t7 x' A
 134. ) n4 b4 @$ K  l: G1 ~5 U8 ?0 j/ C
 135. void pGetGood(int good)
  - ~# U0 o; Z# G/ F
 136. {, W4 l& X( |$ d3 M1 D6 L8 O! H
 137.         //显示取零钱, D7 m& n, S6 y' H  q$ I
 138.         system("cls");
  / m7 n9 i" }1 Q$ A
 139.         printf("\n====请取饮料: %s =============1==========\n",vendor.goods[good-1].name);
  6 M: \6 i2 l$ ]
 140.         
  ; v4 r2 y2 j4 j/ G
 141. }
  6 N2 {' Q) [+ A; G0 u

 142. 1 ?7 D+ r& Z) S' |4 ?7 ~+ }. {
 143. int checkout(int coin, int good)8 {* ^. }6 P; j# C7 F
 144. {
  % n6 L% j% R1 C; V& s
 145.         //结算7 L! J5 Z# @6 c, p8 @4 l! p; W9 i
 146.         //输出找零
  ' m  S1 f. F4 K$ F! \
 147.         int change=0;
  . a% A4 b0 G( s" o# K4 n
 148.         if(coin==1)
  ' h) }) Y& M- y# \: f
 149.         {9 W# p0 _) K1 ^: A: w7 }' E
 150.                 //5角$ `2 T8 e" n+ ?- u3 W4 a* M$ N
 151.                 vendor.coin5j+=1;8 |1 _% L" p# f
 152.         }
  ( A" f" \6 |3 |' k
 153.         if(coin==2)9 \/ V* S+ X/ \, b, J
 154.         {5 i1 O: l2 [& I( k5 g
 155.                 //1元
  # p7 E' Y% `" R$ O6 Y' _. b- f
 156.                 vendor.coin1y+=1;
  & A. A' }; h7 X4 l$ Z# H
 157.                 vendor.coin5j-=1;
  / U) y# ^  T2 I
 158.                 change=1;        //5角零钱
  ) o- u6 W- [3 S! M8 I
 159.         }9 L2 i$ K+ C, }: f
 160. : J+ R- t* N5 C
 161.         //出货) \6 d: ?1 G% N' p
 162.         vendor.goods[good-1].sumKept-=1;
  # ?# l$ |* Q6 f
 163.         vendor.goods[good-1].sumSold+=1;        
  4 Y2 b0 [4 S/ z
 164. + E: _4 {! }/ |7 j! Z1 o  z. V

 165. 6 j) E- D- u0 h
 166.         return change;" N  [2 k) y+ b3 |& L6 z, v
 167. }1 j1 q/ r: M! m9 p
 168. 4 o/ i" \& M$ ^5 _5 h1 J

 169. 6 s3 b# f% Y( Q  m" O  t, W! j
 170. int saveConfig()8 B  a& G8 ]- U+ ?
 171. {
  & S3 N' T3 o; i! v, v- U( E
 172.         //保存售货机配置
  ( i% p% e) H1 o2 y, D, t9 E
 173.         int result;& w3 `/ a( J) v/ J& H" D2 O; q3 a% |
 174.         FILE *stream;: k: l( d  [; R+ f8 _
 175.         size_t num;* ^3 _: c8 N) ?" L7 U# A+ W( \
 176.         stream=fopen("vendor.cfg","wb");
  : ~. e6 `$ L. V+ h* ~
 177.         if(NULL!=stream)
  ! X* |8 C- ^/ C/ m$ B; F) k0 {+ Z
 178.         {
  5 u% P+ o( v0 {
 179.                 num=fwrite((char*) &vendor, sizeof(char), sizeof(Verndor_st), stream);, g8 \# C9 d/ u6 O+ x8 S' i0 q
 180.                 if(num==sizeof(Verndor_st))- D0 y) _2 E. M8 ~: n
 181.                 {
  - u4 H3 l) f+ Y1 h6 ?! E
 182.                         printf("\nwrite %d bytes to the file vendor.cfg ok!\n", num);, }  Q( ^/ ^2 y  B
 183.                         fclose(stream);
  / D) w: D3 O, X# k0 C5 \( P
 184.                         result=0;
    e1 P9 R  L1 \
 185.                 }
  * _2 o8 N0 e& B- d8 u! @6 k+ D9 X
 186.                 else. \" m  g' P" H
 187.                 {/ }3 w; |9 ^0 O9 s+ _
 188.                         printf("Error writing to the file vendor.cfg.\n");1 T; P1 ]+ g. Q5 I
 189.                         printf("\nWrite %d bytes to the file vendor.cfg ......\n", num);
  $ j0 S! c- B5 ]2 n
 190.                         fclose(stream);) x! j$ V# N+ ]& Q! N  z
 191.                         result = -1;8 U) D3 y! }! Q. U
 192.                 }4 f3 g$ K, r7 S- ^" ?- [
 193.         }: q- o0 ~$ @, n' `' h
 194.         else
  / e0 K+ N6 v# ?9 k0 S" V; W
 195.         {! e# J! A+ {2 p' L% b( q
 196.                 printf("Open Config file vendor.cfg Error! \n");3 F1 n" X+ S  t* o0 G5 e& S; ]
 197.                 result = -1;
  ; n0 h! W7 X, d" J) @( I8 d8 s5 J
 198.         }
  * R# S+ A- H  h( h) x! ~+ c
 199.         return result;8 H& ]' r# A3 m: k5 M1 b- X+ d
 200. }0 r8 m4 W$ r; }; N3 b2 v: D
 201. : q  Q' B- g: E: b
 202. 7 ]" N% k' i5 L5 c- O3 P
 203. int main()- I: `1 \' E/ n. h
 204. {
  ) V- ?* Y7 ^% o9 f0 B- i
 205.         int change=0;        //找零0:不找;1:5角;2:1元
  . w% r7 k1 L( S
 206.         int coin=0;                //投币选择0:没有投;1:5角,2:1元# \9 @9 y* a) ?+ I
 207.         int good=0;                //饮料选择0:没有选择;1:啤酒,2:橙汁, ?7 Q5 S3 j) X' ]& k  _! k
 208.         int sumGood=0;        //货物剩余量
  / H) S: t6 h- v$ n6 c3 O2 L2 I
 209.         int getcoin=0;        //取零钱,1:取了
  6 c+ G) p3 x) [, m
 210.         int getgood=0;        //去饮料,1:取了
  , j" w/ U4 t% e; o- A/ ?- Y

 211. 4 J1 I2 T# B+ ^/ n/ D3 u# w
 212. 4 R& K: c" t/ R3 x
 213.         if(readConfig()==0)
  . e( j* q( V/ m* e$ s2 t/ w
 214.         {
  - U9 D4 |- D/ m0 ~# J, B6 `4 T$ O
 215.                 //欢迎0 L2 p7 }* o! z+ c* k
 216.                 pWellom();
  ; A) J$ [$ |% d8 N( r6 R/ ^
 217.                 sumGood=countGoods();% O3 [/ w. {4 V3 q- q
 218.                 if(sumGood<=0)
  * M, A  p/ `' R3 ^" A& O* n
 219.                 {        //判断饮料是否卖完了
  ) E; R% L$ F5 n% i+ ?$ R
 220.                         printf("\n饮料已经售完,本机暂停服务!!\n");+ P. D8 m3 U! U' ^
 221.                         //break;8 m/ I0 t1 h: m' X4 s" w
 222.                 }
  % y6 H* \' f" W/ G6 X
 223.                 else# j7 [/ J; ~( p. n- b1 m4 L7 q
 224.                 {
  8 m' O' b6 v$ G4 o, w# ?: t5 s
 225.                         while(sumGood>0)8 y% p* Z+ Z2 R2 `8 Q4 e2 I
 226.                         {  U6 x% c2 b- J0 K$ B# w
 227.                                 if(vendor.coin5j==0)
  , q2 a9 [( A9 H. L: H! @" v5 ?
 228.                                 {//判断是否有零钱' C8 Y) x8 \+ B. |8 U( \/ c6 l
 229.                                         printf("\n本机没有零钱,请不要投大额硬币\n");5 l8 k! h$ j$ f$ C
 230.                                 }
  2 @1 }; t& h9 _, E
 231.                                 3 e/ F* z  G# J: C: q9 M9 w. {
 232.                                 //投币
  ! m( D! g! A5 s
 233.                                 while(coin!=49 && coin!=50)* W0 w+ `# @% G( G' Y2 J
 234.                                 {
  / ^) g" ]3 N8 \' K
 235.                                         //提示投币1 z5 |; n' k8 g- Y& m% c
 236.                                         pCoin();$ O6 l- O& }/ p* c$ Q
 237.                                         coin=getch();
  2 [3 P% }* J  y- R3 [
 238.                                         //printf("coin=%d\n",coin);3 w+ a5 @+ b4 O" n; C+ p! _
 239.                                 }: N1 V9 F) I" B" x9 U! ]* c
 240.                                 
  7 Y7 }  @4 e+ {
 241.                                 //如果没有零钱,且投入的是1元,则直接退钱
    O0 G( U3 W8 J- D
 242.                                 if(coin==50 && vendor.coin5j==0)
  9 M$ N2 k/ N/ Z' J& H& h  s$ \% c
 243.                                 {8 E7 m5 ^& C9 b4 d" f, Y' G
 244.                                         change=2;
  % C; \( ^9 s3 Q# ?" h
 245.                                         //退钱
  8 ~* G0 t: P2 X  V8 N6 R# P  Z6 x
 246.                                         while(getcoin!=49)% L: Y) T- `4 R- }# c
 247.                                         {
  - E+ [$ [) N: u6 S4 P7 I! z. y
 248.                                                 pGetChanges(change);
  8 j7 S# G4 s- T! S
 249.                                                 getcoin=getch();
  - [( U2 U- g2 `4 w
 250.                                         }
  / x: q# J( v8 }2 i
 251.                                 }% f! D/ L. u5 g
 252.                                 else# T' K1 c! j2 u! x% O& [$ J7 ]8 H
 253.                                 {
  4 [. F6 G3 R. k/ o. I5 m9 g
 254.                                         //选饮料
  3 T/ F' P% b. j7 V% H
 255.                                         while(good!=49 && good!=50)  r& W% P( U* m' r4 ]
 256.                                         {+ e) F" d& A" S5 _
 257.                                                 //提示选择饮料2 S5 U$ P; l9 j% i& e' z: z. j
 258.                                                 pGoods();                                                
  ! M* {9 k- P5 G8 ?5 b  }
 259.                                                 good=getch();
  ; x, `+ d' q+ G2 p% h* c; A
 260.                                                 //printf("good=%d\n",good);
  5 Z4 p) T# f3 O  b
 261.                                                 //printf("coin=%d\n",coin);
  6 b# N4 p* t3 |% Y* k5 d
 262.                                                 if(good==49 || good==50)
  1 r5 ?' D7 I0 X6 B# x$ {4 K9 ^
 263.                                                 {
  5 L" \( S+ k0 s# S( w9 k9 G% N1 ]
 264.                                                         if(vendor.goods[good-49].sumKept<=0)) ], a5 o" B- e' |  r% r" b
 265.                                                         {
  5 n7 _- F8 H3 q& Q  T
 266.                                                                 good=0;
  1 V! I7 R5 {3 _& ]
 267.                                                         }
  % M$ v0 L& {/ l0 G6 v, b/ }3 B" m
 268.                                                 }
  5 S& Z1 k6 p7 Z$ R5 f8 u8 K9 z
 269.                                         . j+ o& s0 ~' L" r( T
 270.                                         }1 U' G! _3 d6 z$ \" t' s  K( _
 271. 0 a. \- k+ }+ A1 u9 Z) }! K5 q0 U
 272.                                         //结算
  # J7 o$ ?- C# C8 V
 273.                                         change=checkout(coin-48,good-48);4 P- [, Z9 X+ L, f" e4 b
 274.                                         if(change>0)2 z3 ^( L+ L5 H8 Q
 275.                                         {//找零! ^" U) }; {2 ^- O( L0 R- _7 q
 276.                                                 while(getcoin!=49)
  5 h& x8 J% q1 _5 |; W$ o0 ?2 l
 277.                                                 {. H1 g. C8 b! Z" R4 i) F# D
 278.                                                         pGetChanges(change);
  ! c: M! y0 u. Q+ \) y: r! t
 279.                                                         getcoin=getch();* T7 \. X3 d- f* [6 Y# ?/ E
 280.                                                 }
  + s7 p9 ]; S& I, J# j% L7 {. {
 281.                                         }
  $ S) g& W  `1 \4 R* H
 282.                                         while(getgood!=49)
  9 T  S7 p& {! p2 X( j. X  A* O
 283.                                         {% g% @: K$ ?/ C$ p0 @7 P1 ~
 284.                                                 //出饮料
  2 ^2 w9 c4 ?3 {  K, v9 {
 285.                                                 pGetGood(good-48);* s) N# Q2 F" K$ y, f2 o$ d
 286.                                                 getgood=getch();1 J, n. i! y1 l0 G
 287.                                         }
  ; y6 V5 K* I& B0 Y
 288.                                 }
  7 }2 q/ L, u+ j! {7 }
 289.                                 //重新开始
  ) i+ y9 F! a4 L2 w. |7 |, y* n. k
 290.                                 change=0;
  % Y, y8 N0 J+ B% q: }1 z# G
 291.                                 coin=0;        8 K% Q; u/ r3 q8 t3 i
 292.                                 good=0;        : F( Z( s/ r5 S6 }/ f! I* O
 293.                                 getcoin=0;# {! j: N+ P8 G; `, t! p- q) L9 n
 294.                                 getgood=0;9 `4 t/ D" x1 o5 t$ f3 Z
 295.                                 sumGood=countGoods();
  1 }/ R# [* U$ ?9 j
 296.                         }
  ) t. C( z" [: R+ `- l8 ?  K
 297.                 }7 {8 E8 s. ^# C0 N1 R
 298.         }
  * K, X# U9 P/ `9 \9 I) o
 299.         else
  2 }6 ^' o$ X$ L! z/ q9 T' L
 300.         {
  , z( k  i) G6 S. E" m
 301.                 printf("售货机系统退出了");( \& }/ C& u2 v( \2 Q" ?- ]0 I8 q, o
 302.                 printf("。。。。3秒后退出。。。。");
  ; b, q" V% `* i# h
 303.         //        sleep(3);
  6 Y: M1 u* _3 A7 |4 W" A
 304.                 system("cls");' h4 [9 \6 ]( K1 v( a4 w  x- o
 305.         }
  & S. T4 }+ t/ C
 306. , H" b9 C& {  R7 F8 ~& E* p
 307.         return 0;
  " w1 i6 ?7 Q, B$ w( x# I

 308. " m  t  w. P; \' z* d$ o4 _
复制代码
这是我写的一个模拟自动售货机的c代码。有兴趣的同学可以用来练习测试。如:使用RTRT来做单元测试,逻辑覆盖,代码走读等。9 V3 N( R$ H! Z5 Q7 r5 j
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2019-7-21 22:53 , Processed in 0.066021 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表