SCMLife.com

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3291|回复: 0

[原创] 测试联系题(一)c代码单元测试

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1. #include <stdio.h>
  , H" {! s2 Q" B; E5 S% p2 Y
 2. #include <stdlib.h>* ~  I4 f2 g8 n3 G6 O3 v
 3. #include <errno.h>0 M; H3 i& B$ R. z! n) j
 4. #include <string.h>
  ( Q! x" m! K* W6 A1 z2 ^4 O
 5. - n: N# U# ~& d" A) A  X8 p
 6. typedef struct _GOOD_ST_0 k( N: i3 D5 i  i$ c
 7. {
  5 B  n6 y4 I( v: a6 D
 8.         //饮料结构体
  / R" P' t8 P7 U  M. I! i" u
 9.         char numNo;         //货号% @1 O$ f& t) l( w7 a
 10.         char name[16];        //名称% U6 W2 d3 L6 ]2 D
 11.         char sumKept;        //余量7 L, `* L4 p# v2 c
 12.         char sumSold;        //销量
  7 m0 g/ e3 ]6 n# i
 13. }Good_st;; b" d7 q9 n/ o/ i: t
 14. 5 i9 z1 N, f8 E1 E1 K7 W# ^
 15. typedef struct _VENDOR_ST_* }3 @/ Z2 _$ Y
 16. {" i. X( @2 r. q6 x& m
 17.         //售货机结构体4 Z7 K2 x/ @: E1 `) F
 18.         char coin5j;                //5角硬币
  - O1 q# l+ F/ D7 d
 19.         char coin1y;                //1元硬币0 z8 T9 {5 a# X2 C8 A( u
 20.         Good_st goods[8];        //饮料
  $ @( }: e3 V* R5 m9 n/ }( R
 21. }Verndor_st;! p* r8 D, e0 |6 @. F
 22. 8 U: m- ?5 [' P9 g
 23.   f# H9 ~5 M; m: B

 24. " O* w# @: z4 `* t5 ^1 U- }
 25. //定义一个全局变了 售货机/ g8 ^0 I0 T' n" Z7 }5 C! F! I. a# Z% M
 26. Verndor_st vendor;
  4 L3 D1 ~# t- |
 27. % o/ T- k* {  F" w5 g, Y( P
 28. //读取售货机的初始配置,返回0表示初始化成功,否不成功5 o6 S! X- W! h7 d. C' p( V. h3 C
 29. int readConfig();4 W7 T9 ~$ N( ~
 30. //显示欢迎信息  t$ Y4 V& u8 c) @
 31. void pWellom();
  " a0 p# y& W8 P& ?2 N6 B( {8 P( j
 32. //显示货物清单; b+ y; L% E: [! p' @$ g
 33. void pGoods();3 b  Y' p5 z: L+ x/ B, R; o, p7 l5 E
 34. //显示投币信息
  3 K! G, `& v  ?
 35. void pCoin();7 K1 H- |9 s+ r+ t" v
 36. //统计售货机中的货物数量,返回统计饮料输了
  % B. |4 T/ E: Y+ V& t+ _
 37. int countGoods();6 y! f( G4 _- V8 e, s; Q
 38. //显示取零钱
  ; S* \( R' e0 E
 39. void pGetChanges(int change);+ F7 x/ |  Q8 M7 c
 40. //显示取零钱( ^$ Q$ R. U7 Q* I& V6 o" X
 41. void pGetGood(int good);, \7 [4 d3 s+ Q1 H3 Y
 42. //结算,输出找零. i6 e  u0 A+ z) R5 I7 }1 u
 43. int checkout(int coin, int good);
  0 _; ]2 f7 G& a" v5 E' v. B
 44. //保存售货机配置
  1 S+ a+ C/ ^8 a
 45. int saveConfig();& x- U7 l2 @0 Z

 46. ' {* a( n+ w; |6 u, Q8 r

 47. . i4 E4 Y6 @' j! L

 48. : f6 S% B- g( e8 e" e- s' r
 49. int readConfig()- n6 i: l5 `  j: K9 i& K( j
 50. {0 r- c: _9 F6 D' s; c  `: _8 k
 51.         //读取售货机的初始配置9 k: e1 m, z1 c
 52.         FILE *stream=NULL;* c/ x7 |. w0 S7 z8 e
 53.         size_t num;
  - f) J: w5 t  ?1 ^3 }
 54.         int result=-1;
  4 r; D# _2 m* H' e# V# M" P) C1 @
 55.         stream=fopen("vendor.cfg","rb");" m2 z8 _1 j! k' z$ T5 y" O
 56.         if(NULL!=stream)/ I. N$ x* G! `$ p; R* U
 57.         {
  2 k/ R- ]& \& o" k
 58.                 num=fread((char*) &vendor, sizeof(char), sizeof(Verndor_st), stream);7 S  I. F# \, O$ c
 59.                 if(num==sizeof(Verndor_st))/ s% o3 v# t/ T- V. t% Y' W# E  ~
 60.                 {/ w, V, W4 I# |
 61.                         fclose(stream);( x/ k+ m" n6 e9 q; u
 62.                         result=0;6 H' j# s/ c; S. a
 63.                 }1 x! u  |9 l& H8 k7 H) \
 64.                 else) @; `9 Y. |5 i8 x: U
 65.                 {
  1 W: d& _6 P. O$ F) U
 66.                         printf("Error read the file vendor.cfg.%s\n", strerror(errno));( j0 x* ]. q( S2 M3 E9 P" [) `
 67.                         fclose(stream);$ [9 y' [) T% i3 t! u" K# ?
 68.                         result = -1;; y5 g9 F2 v3 B% t, ^- `
 69.                 }9 d7 `7 t* [! F  M. b
 70.         }
  + a+ {0 ~/ c3 i3 j6 q
 71.         else
  0 t: Q7 B# ]$ z/ |# U; ~
 72.         {; R; `4 F( O# s) m+ L) I
 73.                 printf("Open Config file vendor.cfg Error! %d-%s\n", errno, strerror(errno));7 X7 n* V/ A. P- F
 74.                 result = -1;% o# k! t  e+ b  c8 k4 j
 75.         }
  $ _' K& \' ^6 W2 j) u! C# P& i
 76.         return result;
  7 z1 y/ i: t: c" {# ~' d8 L
 77. }
  ! R: c7 }) T: C

 78. . ~  s: ~# A  w$ [' c

 79. 4 I- k! ?6 t. |: |; N
 80. void pWellom()
  3 s6 G2 I# A/ ?: V/ W6 d" P& Y( n
 81. {; e" M& M" S+ N" l
 82.         //显示欢迎信息! u& f: A. m/ P3 k2 n
 83.         system("cls");
  3 Y3 W4 f6 X5 ?
 84.         printf("\n=================欢迎使用自动售货机=================\n");3 R) D- r1 H' h6 S
 85.         printf("=================本机所有的货物都是5角\n");3 @  ^4 d# J8 T1 O0 K+ t$ Z  D
 86. }
  7 U! j5 {$ {' s* X* }
 87. ! ~$ [) _7 l+ |. S! J0 q
 88. 9 ^  `, S9 Y) n1 l! Y
 89. void pGoods()9 C$ a' Q$ ^7 C% Z
 90. {
  ( k, _+ N2 L/ r. g- F8 _
 91.         //显示货物清单
  , b3 D/ A. F" n$ y
 92.         int i;- T# a8 @* y1 I
 93.         system("cls");3 |& s' [* j' k; c
 94.         printf("\n====饮料清单=======================\n");
  ; M6 }# K+ X8 t
 95.         for(i=0;i<8;i++)8 ^! N0 k& c$ Y! y0 u  Z" s. w
 96.         {
  7 R7 X+ o& u5 Y# E1 i* V
 97.                 if(vendor.goods.numNo!=0 && vendor.goods.sumKept>0); z/ X" F+ [& D3 D0 ~
 98.                         printf("%d: %s  %d\n",vendor.goods.numNo,vendor.goods.name,vendor.goods.sumKept);3 S  R( f! n1 x, _6 }
 99.         }% c# J, h/ W2 f$ M* S( S  o
 100.         printf("\n====请选择饮料=======================\n");8 u! b/ P8 j7 W5 p, ^9 Q: X
 101. }
    \# t: g# B4 U" b* Y7 A6 K7 m2 {
 102.   m8 V! R9 a# @3 H( }( A
 103. void pCoin()4 }/ ~% e7 Z% o' d5 _- J
 104. {
  ' w( S8 G6 a/ X. C" U# Y
 105.         //显示投币信息5 A: F, o  c9 v* C) r) |
 106.         system("cls");
  & J2 h0 [/ `2 K" I2 U+ w) A8 L* I
 107.         printf("\n====本机器只接收5角和1元的硬币=======================\n");: e" e; O  m8 O9 i) l
 108.         printf("1: 5角\n");$ D, W" Y' ~8 Z/ `& Q- M/ E% r- N% f2 ]
 109.         printf("2: 1元\n");1 u& U, {, f3 h- u  Y6 I$ e
 110.         printf("\n====请投币=======================\n");
  0 [' X( J0 y9 q* L3 r. b
 111. }- `) a6 W; R# y

 112. . t+ G" r$ a' V
 113. int countGoods()
  & a/ q9 {& K: R( J. E- Q! N- k
 114. {
  4 T  {, U, B0 f6 r0 @3 L: M
 115.         //统计售货机中的货物数量
  ' |6 q9 H+ T* I; w
 116.         int j;* U* E/ V" \7 v# e3 H
 117.         int result=0;: q9 R; A% u3 W6 B- |# I! ^
 118.         for(j=0;j<8;j++)
  % N+ f4 [0 x2 E8 T9 P, d
 119.         {5 }; o$ C8 `( s+ f* _
 120.                 result+=vendor.goods[j].sumKept;8 N$ J4 ^, ]: ?" J# J3 x7 P
 121.         }
  ) n6 o8 V2 q/ K; z) V; s) N. t: O
 122.         return result;
  4 \8 H  o& V6 c# X: K" ^
 123. }
  9 k% r& X/ N) Y
 124. 2 Y, j3 f  ]% Q" ?
 125. void pGetChanges(int change)
  $ O. P# y4 q0 J0 g
 126. {( p' @& n4 B9 U, [- z: R
 127.         //显示取零钱
  5 i" X3 |( b  m6 |5 D8 ^$ M8 r" ?
 128.         system("cls");
  3 ?+ A, e% F) j$ @0 |/ d% L! H
 129.         if(change==2)/ o5 E7 k3 E, q; W; J* T& Z
 130.                 printf("\n====请取退款: 1元 ===============1========\n");& R; ]2 g. e( y% o, c% z
 131.         else
  - V) g- n) C% S
 132.                 printf("\n====请取零钱: 5角 ===============1========\n");* Z6 ~+ t0 O6 j+ A. j) y. S
 133. }8 X1 F: ?7 b' F. l. V4 s* V$ `+ {9 ?

 134. ' y. q2 {3 ~. a# E& r
 135. void pGetGood(int good)$ S# x, q. t3 b$ H* ], g; M" v$ j6 R
 136. {
  ! T/ g8 ^, F3 E3 `: o
 137.         //显示取零钱7 f- y2 p, g% P0 ^9 h. M
 138.         system("cls");$ S% \/ e* w. C% p4 ^( V3 p
 139.         printf("\n====请取饮料: %s =============1==========\n",vendor.goods[good-1].name);, `( `+ M: c7 m3 q
 140.         
  & r  `5 U. @. a/ z) W
 141. }" e7 L* B1 ^1 y2 i7 ]7 g
 142. + x+ {/ R3 N0 m- }, X. H
 143. int checkout(int coin, int good)
  ) v! }( O) z! @8 d8 p+ [- l
 144. {  j8 \$ X' f3 R- I
 145.         //结算
  / a) ^+ s( d+ S' x0 g7 k! l
 146.         //输出找零
  ! Z8 c  N, f# u! k4 a9 {1 `
 147.         int change=0;) C3 A: o7 D& u2 ?
 148.         if(coin==1)
  * P$ Z  g5 ^5 k- ]# {. I
 149.         {
  ( ^& i  }  f3 l; g* g4 J2 Z
 150.                 //5角/ y% |3 Y! y& P3 a: G7 G9 L
 151.                 vendor.coin5j+=1;2 I) T2 s& t) v& \, v& h
 152.         }
  ; @  _8 l, c& v% k
 153.         if(coin==2)! |+ U( v! d& I# m/ {
 154.         {
    b3 B1 i+ n" d9 b7 n/ K3 W
 155.                 //1元
  ( m7 C' I* u) K; _6 I
 156.                 vendor.coin1y+=1;5 @7 [: R8 v6 O1 i" [0 v+ B
 157.                 vendor.coin5j-=1;
  $ k/ ^; |' s* ?: J& Q
 158.                 change=1;        //5角零钱
  & e. z6 {) |5 J" P
 159.         }
  8 [. B! K, C. H& \5 _9 c2 q
 160. + n, a) A' i* }/ N! j0 e4 ^
 161.         //出货
    T- f3 `& D, O
 162.         vendor.goods[good-1].sumKept-=1;
  * z" m0 l: X. @/ S5 ?- @4 O
 163.         vendor.goods[good-1].sumSold+=1;        
  4 R, `! D" i6 r

 164. 0 T% j" V; M& v( Y
 165. ) @/ ~* K; U" p% B/ j* h+ S
 166.         return change;0 M7 t8 J1 d: X8 m) C$ _/ i
 167. }
  2 K( U+ b" S7 X& O1 m$ J& p
 168. . _3 V. M/ R, d

 169. - @- C9 s6 x, y
 170. int saveConfig()
  + A% ~$ n5 l) T' S, R" A  C' K( E8 l
 171. {; W1 ?$ R" V2 {
 172.         //保存售货机配置$ P- n( v( |: r6 L% g
 173.         int result;0 C, n( i- j) s6 T- P* V) N
 174.         FILE *stream;
  ! k6 `8 r; q" w9 ?4 V3 v
 175.         size_t num;
  1 m  c7 p5 G& Z$ I) p# ?# p2 E. H
 176.         stream=fopen("vendor.cfg","wb");
  : q& _9 \& b2 ]- w/ M8 U
 177.         if(NULL!=stream)8 @; i( P' e$ U0 U5 N
 178.         {
  5 [. }& v# ~9 \
 179.                 num=fwrite((char*) &vendor, sizeof(char), sizeof(Verndor_st), stream);
  3 d  E) i" t5 M# m) f+ Q5 w
 180.                 if(num==sizeof(Verndor_st))
  * C8 c5 d- e- d0 K' @3 \
 181.                 {  A9 p7 `6 {7 B1 J
 182.                         printf("\nwrite %d bytes to the file vendor.cfg ok!\n", num);) w& V* T% m' I" ^
 183.                         fclose(stream);
  2 g: H, l# {' C% P
 184.                         result=0;
  + H9 U1 S# E: d6 _( l
 185.                 }$ G9 \* ?4 J) M
 186.                 else# F$ y/ s% `% b' ?/ v% r
 187.                 {; z1 W6 n9 W# b# q8 c  t6 n
 188.                         printf("Error writing to the file vendor.cfg.\n");
  ( H* v$ m6 Q* u6 [3 k3 u; H' l
 189.                         printf("\nWrite %d bytes to the file vendor.cfg ......\n", num);
  / a: f+ C, V6 f' ~
 190.                         fclose(stream);
  + E5 s1 i6 [/ d% ^- {5 M
 191.                         result = -1;
  3 U7 J9 _5 m$ W6 d
 192.                 }
  1 b: h  K# C8 ~" u" I
 193.         }
    @( H/ v, A% y
 194.         else# t  Q, u9 L* H& f& I. @3 f
 195.         {
  2 v5 t6 s9 e6 F* a( T
 196.                 printf("Open Config file vendor.cfg Error! \n");% I, v9 Q/ f: s3 _2 E
 197.                 result = -1;2 e- w, Y# T3 F
 198.         }
  4 @: C5 ^" c: N( p6 F* m" X# _' P
 199.         return result;. z5 c( z- P2 [9 l5 E) b: Y
 200. }
  % _8 w. E8 D+ \# |! O$ y7 y
 201. & o: z( O& A1 E& V
 202. & _" m! a& Z! ]" ~7 I% W
 203. int main()
  - t+ q* v: i, {% I, A" d
 204. {- C7 C6 U/ i$ Z9 B# F! k" y4 [# w
 205.         int change=0;        //找零0:不找;1:5角;2:1元# v6 }# k8 ~# `; _1 ?5 s
 206.         int coin=0;                //投币选择0:没有投;1:5角,2:1元
  0 q/ c4 |& v2 P( b' G8 l
 207.         int good=0;                //饮料选择0:没有选择;1:啤酒,2:橙汁
  : h. J! R" w, P0 e" c/ q
 208.         int sumGood=0;        //货物剩余量
  . Q5 u  a0 i( o( D# |  R
 209.         int getcoin=0;        //取零钱,1:取了
  2 C$ Q# W" K0 n
 210.         int getgood=0;        //去饮料,1:取了+ D% n" @8 i, t, ], p
 211. 3 u  s! x; w- r8 S5 x* o* f

 212. % Z, j6 S+ B) }4 M3 {4 F; `2 L
 213.         if(readConfig()==0)
  ) u' b# Z# F- [, H* S
 214.         {) _) o; @: Y% U0 N
 215.                 //欢迎* O6 i* \* D5 A2 ?& ]# s
 216.                 pWellom();. W4 L2 p* z& S. o
 217.                 sumGood=countGoods();
  $ `) o) s1 T( U# l  C, z
 218.                 if(sumGood<=0)+ K  c0 U' |9 M6 m) ~# y
 219.                 {        //判断饮料是否卖完了7 j( F5 \# h0 K1 c$ |+ v9 z
 220.                         printf("\n饮料已经售完,本机暂停服务!!\n");+ E8 V' e3 E3 e& ]* ?( e
 221.                         //break;
  - o  G$ y; ?$ n( Q8 ^& n
 222.                 }  C+ K* x3 o. r  l
 223.                 else2 |# a  c! Z( V5 C$ G
 224.                 {- d8 G" G3 C' M  V9 T1 N( D
 225.                         while(sumGood>0)  K. |: u; Y- f3 a, G7 o4 q
 226.                         {
  ! W3 i$ W& x; f8 n) ?
 227.                                 if(vendor.coin5j==0). W, R% H9 R# U2 B4 J! ]4 ^
 228.                                 {//判断是否有零钱$ g( g! f4 V. Y. [6 U* s: c" w& Y
 229.                                         printf("\n本机没有零钱,请不要投大额硬币\n");5 D( F- ^9 u3 M
 230.                                 }
  % D/ H2 S9 a; O, h* [/ D. o$ w( T4 B* b
 231.                                 
  5 G, L1 G+ S; r" U; ~$ b; o7 B
 232.                                 //投币+ A; V% Y0 N2 o
 233.                                 while(coin!=49 && coin!=50)
  ( H8 F8 c7 p; i! c
 234.                                 {
  / l( f$ _. @2 c4 T0 w5 E6 I3 x  C7 ]
 235.                                         //提示投币  ?% V' K3 S& f0 B3 q
 236.                                         pCoin();4 M/ i- |- R. U: `, e
 237.                                         coin=getch();  O/ i- R. ~) D/ N% q
 238.                                         //printf("coin=%d\n",coin);
  3 C- }! @$ b9 ?, C( X: ~# n6 m
 239.                                 }
  , {, X0 {5 i6 u
 240.                                 
    k9 r* Z2 p6 Y8 c; z" m" t# j
 241.                                 //如果没有零钱,且投入的是1元,则直接退钱) C; J5 S- ]( B0 [
 242.                                 if(coin==50 && vendor.coin5j==0)
  " L+ l' x( ~7 ^! G8 I
 243.                                 {- i5 V9 o% R" W1 O2 u: E: J
 244.                                         change=2;, s: T+ z/ Y! b+ j' B, k: G
 245.                                         //退钱
  8 j% E3 ^# y6 _
 246.                                         while(getcoin!=49)
  8 V4 o3 C6 I  Z/ L; a( t
 247.                                         {
  7 {3 [( X& J) r, T" U5 I; L
 248.                                                 pGetChanges(change);
  - ]$ W0 C) B' h9 q# w
 249.                                                 getcoin=getch();
  4 d+ t! l( \6 |" K; u
 250.                                         }
  ; Z' S, g' A& v) h
 251.                                 }
  " u' e! O# b0 o( G- l, c4 D7 a) }
 252.                                 else5 Y8 G* x: X9 i  o' L8 E
 253.                                 {
  4 w6 @, n3 A: J+ ]
 254.                                         //选饮料
  . f$ @2 `/ E& i
 255.                                         while(good!=49 && good!=50)
  , y6 d% z3 `4 W7 P1 @, b
 256.                                         {
  & f# ?, i& z! g
 257.                                                 //提示选择饮料
  , Z3 k* ~" \1 K8 A: T/ O) ^
 258.                                                 pGoods();                                                ( T  n. N9 f4 p6 u9 U& k5 N1 z
 259.                                                 good=getch();
  . @" @3 h% I0 ^7 q3 F0 L( ~3 ?0 Z
 260.                                                 //printf("good=%d\n",good);
  5 T  T! W8 T0 w, v
 261.                                                 //printf("coin=%d\n",coin);6 g: L( `3 g9 v0 `
 262.                                                 if(good==49 || good==50)
  / [6 f2 p+ Q8 a# e$ U# _
 263.                                                 {+ C2 b) u. @$ `. J
 264.                                                         if(vendor.goods[good-49].sumKept<=0)) j& _6 n1 p1 n4 C/ Q
 265.                                                         {- w% h: V& F: M) H: [% b
 266.                                                                 good=0;
  & D7 |0 q( k8 x8 Q! r. P
 267.                                                         }3 ]8 E7 c/ u. t7 z
 268.                                                 }
  / Q2 v! X7 b0 H+ U( [- A
 269.                                        
  ' M0 ~7 @# `: _& f0 i
 270.                                         }, T' M! _: w: `, E0 P
 271. , n( Q/ w/ I- R& e/ C4 ]; H9 l% L, O( V
 272.                                         //结算$ L1 S' W# G, S# f$ l; Q( N
 273.                                         change=checkout(coin-48,good-48);' Q3 w( o8 ]1 p; M  X3 ^
 274.                                         if(change>0): I% @/ ^4 c$ p% Q3 E2 R
 275.                                         {//找零, P4 S" O/ ]  f( R% a. N9 ^! n+ B
 276.                                                 while(getcoin!=49)# |& }7 N4 K, E; d8 A
 277.                                                 {
  " {4 Z$ u8 A# N4 I
 278.                                                         pGetChanges(change);
  1 y% w1 b' [5 ]( d
 279.                                                         getcoin=getch();
  ) n- b4 [! ], r6 s! O) A% _5 k6 u0 L
 280.                                                 }& {0 N# ]: g; h2 J* g
 281.                                         }2 H" i5 A- E7 I8 w' y: @' n
 282.                                         while(getgood!=49)6 ]5 ~0 I2 X7 E3 }! S' ^& n
 283.                                         {+ V& f: k' a1 [. r1 F; G( b
 284.                                                 //出饮料
  9 o% _2 u- w' O6 z6 S4 o
 285.                                                 pGetGood(good-48);/ X! W- h2 a# q% |" e
 286.                                                 getgood=getch();
  2 F& j4 _# T; h; y7 o
 287.                                         }( J3 E$ K, A6 {$ ^0 J, b/ C/ ~
 288.                                 }: a$ j  ]3 B  i  i, }3 P2 |9 X
 289.                                 //重新开始* v  ^) c: h5 `. z+ H) b. y
 290.                                 change=0;
  8 v* j" Z( W3 P# M" h5 |
 291.                                 coin=0;        4 O- R4 C+ a5 K8 L, k: C
 292.                                 good=0;        
  , n1 X9 n& Y6 W$ d2 V( w/ O% P
 293.                                 getcoin=0;
  3 ?* n# |: Y& n' x6 L1 `* P
 294.                                 getgood=0;) Z# U6 w) [! |- d1 m; [8 [. s
 295.                                 sumGood=countGoods();
  + ]( `; r# R+ |0 |4 D0 Y. }- v
 296.                         }3 ]' `- W/ e4 |9 N2 i/ J
 297.                 }
  : K+ a7 Q, B) t; Z( r; I0 M8 B
 298.         }0 t. f* y7 V  J2 y/ ^
 299.         else- ]5 W2 T- c# ]0 V
 300.         {3 A2 W# e* N0 @4 _: n! {
 301.                 printf("售货机系统退出了");! f; X5 D9 Q5 F0 e( ]" k
 302.                 printf("。。。。3秒后退出。。。。");* p1 i! k, z- J4 i
 303.         //        sleep(3);
  - Q7 z! ^# R7 r* J8 z' W, w6 H/ m
 304.                 system("cls");6 U7 }# p& _+ `" a
 305.         }# r/ v: b  L( t

 306. * Q/ i9 r* q9 O) e. E
 307.         return 0;
  . A' h* d. H$ l1 U* d/ L' U

 308. 1 ?$ R& [1 d8 F6 u0 l
复制代码
这是我写的一个模拟自动售货机的c代码。有兴趣的同学可以用来练习测试。如:使用RTRT来做单元测试,逻辑覆盖,代码走读等。( M- J0 h3 X0 E6 j3 Q
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

SCMLife推荐上一条 /4 下一条

QQ|小黑屋|手机版|无图版|SCMLife.com ( 京ICP备06056490号-1 )

GMT+8, 2019-10-22 06:16 , Processed in 0.069978 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by SCMLife X3.4 Licensed

© 2001-2017 JoyShare.

快速回复 返回顶部 返回列表